Cykle wykładów otwartych

CYKLE WYKŁADÓW CENTRUM BADAŃ IM. EDYTY STEIN I CENTRUM STUDIÓW OTWARTYCH UAM

SEMESTR LETNI 2016/2017

Z ZAGADNIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – seria III

8.03.2017

Prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski),

Początki chrześcijańskiego pielgrzymowania

15.03.2017

Prof. dr hab. Michał Musielak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu),

Wybrane etyczno-filozoficzne i społeczne konsekwencje rozwoju eugeniki w XX wieku

29.03.2017

Dr Andrzej Kusztelski (Instytut Sztuki PAN, Warszawa),

Architektura kościołów Poznania, cz.

12 04.2017

Dr Andrzej Kusztelski (Instytut Sztuki PAN, Warszawa),

Architektura kościołów Poznania, cz. II

17.05.2017

Prof. dr hab. Jerzy Kopania (Akademia Teatralna w Warszawie),

Dusza jako problem medyczny

Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, sala 2008, ul. Rokietnicka 8

24.05.2017

Prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Insygnia biskupów poznańskich

14 .06. 2017

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),

Dialog chrześcijańsko-muzułmański. „Pobożne życzenie” czy „utopijny projekt” Jana Pawła II?

 

SEMESTR LETNI 2015/2016

Z ZAGADNIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – seria II

Rektorat UAM – Colllegium Minus, Sala im. Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1

30.03.2016 (środa), godz.17.00
Prof. Kóčka-Krenz
Początki chrześcijaństwa w Państwie Piastów

13.04.2016 (środa), godz.17.00
Prof. Renata Rogozińska
Artystyczne aktualizacje Dobrej Nowiny w przestrzeniach nowych mediów.
Siła tradycji – moc nowoczesności.

20.04.2016 (środa), godz.17.00
Prof. Tomasz Jasiński
Chrzest Mieszka I

04.05.2016 (środa), godz.17.00
Prof. Andrzej Przyłębski
Bóg i chrześcijaństwo w filozofii idealistycznej

18.05.2016 (środa), godz.17.00
Prof. Kazimierz Ilski
Wielkie wędrówki ludów w opiniach Ojców Kościoła

 

SEMESTR LETNI 2014/2015

Z ZAGADNIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – seria I

Rektorat UAM – Colllegium Minus, Sala im. Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1

04.03.2015 (środa), godz.17.00
Abp Prof. Marek Jędraszewski
Papieże z przydomkiem „Wielki”

18.03.2015 (środa), godz.17.00
Prof. Kazimierz Ilski
Ojcowie Kościoła w świecie polityki.

15.04.2015 (środa), godz.17.00
Prof. Hanna Suchocka
Mój Rzym, mój Watykan

22.04.2015 (środa), godz.17.00
Prof. Renata Rogozińska
Doświadczenia mistyczne i ich wyraz w sztuce współczesnej

13.05.2015 (środa), godz.17.00
Prof. Mirosław Loba
Chrześcijaństwo wobec zwierząt

20.05.2015 (środa), godz.17.00
Prof. Anna Grzegorczyk
Z powrotem do źródła. Perspektywa kultury chrześcijańskiej

 

SEMESTR LETNI 2011

FILOZOFIE POLITYCZNE NIEMIECKIEGO IDEALIZMU

(kANT – FICHTE – HEGEL)

Prof. ZW. DR hab. ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI, IF UAM

03.03.2011

Geneza i istota niemieckiego idealizmu jako fenomenu kulturowego

10.03.2011

Wprowadzenie do filozofii Kanta

17.03.2011

Antropologia Kanta na tle jego teorii społeczno-historycznej

24.03.2011

Kantowska teoria polityki

07.04.2011

Ogólne podstawy filozofii Fichtego

14.04.2011

Fichteańska idea wspólnoty narodowej oraz koncepcja zamkniętego państwa handlowego

21.04.2011

Filozofia Hegla w jej procesie rozwojowym

28.04.2011

Heglowska teoria etyczności

05.05.2011

Heglowska filozofia państwa, społeczeństwa i historii

12.05.2011

Recepcja idei politycznych niemieckiego idealizmu: cz. 1. Marksizm

19.05.2011

Recepcja idei politycznych niemieckiego idealizmu: cz. 2. Faszyzm

26.05.2011

Aktualność politycznych koncepcji powstałych w niemieckim idealizmie:

cz. 1. Szkoła Frankfurcka

02.06.2011

Aktualność politycznych koncepcji powstałych w niemieckim idealizmie:

cz. 2. Filozofia hermeneutyczna

09.06.2011

Aktualność politycznych koncepcji powstałych w niemieckim idealizmie:

cz. 3. Rawlsa teoria sprawiedliwości

 

SEMESTR ZIMOWY 2010

Z DZIEJÓW I WSPÓŁCZESNOŚCI KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Sala wykładowa Domu Studenckiego Jowita, ul. Zwierzyniecka 7

11.10.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Prof. Norman Ravvin, Concordia Institute for Canadian Jewish Studies (Montreal, Canada)
Death in the Jewish Imagination: Ritual, Narrative and the Messianic Idea
Śmierć w wyobraźni żydowskiej: rytuał, narracja i idea mesjańska

Wykład w języku angielskim (dyskusja tłumaczona na j. polski)

18.10.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
Od judaizmu biblijnego do judaizmu współczesnego

8.11.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Dr Rafał Witkowski, Instytut Historii UAM
Z dziejów ludności żydowskiej w Poznaniu

22.11.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Dr Bartłomiej Krupa
Żydzi w literaturze polskiej po 1945 r.

6.12.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Red. Zbigniew Pakuła, „Miasteczko Poznań”
Poznańscy Żydzi we współczesnym Izraelu

10.01.2010 (poniedziałek), godz.17.00
„Cenniejsze niż perły” – portrety kobiet żydowskich
– spotkanie autorskie z p. Bellą Szwarcman–Czarnotą, redaktorką „Midrasza”

24.01.2010 (poniedziałek), godz.17.00
Mgr Marcela Kościańczuk, Instytut Kulturoznawstwa
Żydzi mesjańscy

SEMESTR LETNI 2010

KOŚCIOŁY WSCHODNIE

Dr Bartłomiej Brzeziński Pejzaż duchowości wschodniej Izabela Murza Język Obecności w ikonie

Prof. dr hab. Renata Rogozińska Ikona w sztuce XX wieku

Ks. prot. Paweł Minajew Liturgia Kościoła wschodniego. Kościół wschodni w dialogu międzyreligijnym

Dr Krzysztof Kropaczewski Logika apokryfu w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa

Dr Teresa Gierszewska Kościół koptyjski – historia i współczesność

Dr Dorota Jewdokimow Staroobrzędowcy. Historia pewnego „Raskołu”

 

SEMESTR ZIMOWY 2009-2010

DR ELŻBIETA ADAMIAK KOBIETY W BIBLII

Ewa – teksty biblijne i historia ich oddziaływania na kobiety

Matriarchinie Izraela: Sara, Rebeka, Rachela i Lea

Prababki Jezusa: Tamar, Rahab, Rut, Batszeba

Febe, Junia i inne: Paweł i kobiety Powołania kobiet w Ewangeliach: pomiędzy Martą a Marią

Maria z Magdali – Apostołka Apostołów

Maryja – pierwsza wierząca Nowego Przymierza

 

SEMESTR 2008/2009

DR MAŁGORZATA GRZYWACZ

19.03.2009

Czym jest protestantyzm?

2.04.2009

Pluralizm protestantyzmu: jego historyczne źródła i współczesność

16.04.2009

Kościoły i wspólnoty protestanckie w świecie

23.04.2009

Protestantyzm a kultura

7.05.2009

Z elementów duchowości protestanckiej

14.05.2009

Z dziejów protestantyzmu na ziemiach polskich

27.05.2009

Przyszłość protestantyzmu – perspektywy na wiek XXI