Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Badań im. Edyty Stein

Centrum Badań im. Edyty Stein zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cbes.amu.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • niemożliwe jest użycie czytania maszynowego.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Prof. Małgorzata Grzywacz, Sekretarz naukowa CBES

 • Jednostka: Instytut Kulturoznawstwa UAM
 • Adres: ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznań, Budynek AB, pok. 7
 • Telefon: +48 61 829 21 27
 • E mail: grzywacz@amu.edu.pl,

Każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony Centrum Badań im. Edyty Stein lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji

Żądanie musi zawierać

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracje dostępności budynku w którym znajduje się siedziba Centrum Badań im. Edyty Stein

Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań,
Kierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 61 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.pl, Agnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

Kampus Ogrody, Budynek AB

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 6m i 50m od głównego wejścia.
Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze. Brak drzwi automatycznie otwieranych.
Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy obsługujące wszystkie poziomy i części budynku,
 • znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się na parterze oraz w tzw. „łączniku”,
 • windy posiadają komunikaty głosowe, jednak nie są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR.
Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.
Strona internetowa budynku: wse@amu.edu.pl ; psychologia@amu.edu.pl , waik@amu.edu.pl;
Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy: Tel. 61 829 22 45