1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 sierpnia 2020 r.

Fenomen tego, co ludzkie

 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Badań im. Edyty Stein

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

 

zapraszają

do udziału w konferencji

 

Fenomen tego, co ludzkie. Między humanistyką a medycyną

 

Poznań, 3-4.12.2020

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, sala B i D bud. E

 

 

Odwiecznym pragnieniem człowieka jest to, by odróżnić się od reszty bytów ożywionych, a jednocześnie wynieść nad nie i usankcjonować w ten sposób swoją uprzywilejowaną pozycję. Różnica gatunkowa musiała zostać wsparta argumentacją natury metafizycznej, ideowej czy dyskursywnej. W judeochrześcijańskim kręgu kulturowym szczególna pozycja człowieka ugruntowana była aktem Boskiej kreacji – człowiek bowiem jako jedyna istota stworzony został „na obraz i podobieństwo” swojego Stwórcy i to człowiekowi udzielono przywileju: „Płodni bądźcie i mnóżcie się; napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją. Władajcie rybami morza i ptactwem nieba, i wszelkim zwierzęciem, ruszającym się na ziemi”. (Rdz, 1,28). O uprzywilejowanej pozycji człowieka mogłyby świadczyć takie cechy, jak np. posiadanie zmysłu moralnego, zdolności do abstrakcyjnego myślenia, organizowania się w formy kultury, bezinteresowność poznawcza, pragnienie piękna i twórczości, wreszcie sama potrzeba odróżnienia się od reszty bytów, etc.

W odróżnieniu od dziedzictwa judeochrześcijańskiego tradycje Dalekiego Wschodu postrzegały człowieka jako wyłącznie jedną z części świata (natury, ziemi, kosmosu), równorzędną albo nawet podrzędną wobec innych istot. W tę stronę idą także pewne nurty współczesnej humanistyki (np. ekokrytyka, posthumanizm), które próbują przezwyciężyć antropocentryzm cywilizacji Zachodu i spojrzeć na człowieka oraz jego działalność przez pryzmat wzajemnych powiązań i relacji z jednej strony ze zwierzętami, z drugiej – z technologią.

W ramach kolejnej konferencji organizowanej przez Centrum Badań im. Edyty Stein chcielibyśmy zapytać o to, co ludzkie, o możliwość obrony antropologicznej differentia specifica w świetle stanu wiedzy, jakim dysponujemy, a przede wszystkim w odniesieniu do etycznych obligacji, które miałyby z tego wynikać. Chcielibyśmy zatem zaprosić badaczy rozmaitych dyscyplin humanistycznych i ścisłych (filozofów, antropologów, kulturoznawców, biologów i medyków), i wspólnie podjąć refleksję nad następującymi kwestiami:

  • to, co ludzkie w perspektywie współczesnych orientacji filozoficznych, m. in. posthumanizmu, postantropocentryzmu, ekokrytyki czy neognozy;
  • to, co ludzkie wobec tego, co nie-ludzkie – człowiek wobec innych bytów – ożywionych i nieożywionych (zwierząt, roślin, technologii, infrastruktury…) w świetle argumentacji naukowej, metafizycznej i ideologicznej;
  • to, co ludzkie w świetle rozmaitych stanowisk filozoficznych, doktryn i tradycji różnych wyznań i religii;
  • pojęcie istoty ludzkiej i ludzkiej natury w kulturach tradycyjnych i współcześnie;
  • cielesność i duchowość człowieka w medycynie;
  • prawne ujęcie godności człowieka w dokumentach międzynarodowych – od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka do dzisiaj;
  • granica pomiędzy ludzkim a nie-ludzkim, ludzkim a zwierzęcym, ludzkim a transludzkim: filozoficzny, etyczny, prawny aspekt ustanawiania tej granicy, zarówno w przeszłości jak i w kulturze współczesnej.

 

 

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji i prosimy o nadsyłanie abstraktów z podaniem tytułu oraz streszczenia planowanego wystąpienia (długość do 900 znaków, interlinia 1), stopnia naukowego i afiliacji wraz z adresem mailowym do dnia 4 października 2020 roku na adres cbes@amu.edu.pl z dopiskiem „Fenomen tego, co nadchodzi”. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 240 zł. (doktoranci) oraz 380 zł. (pozostali referenci). Pokryje ona koszty organizacyjne, wyżywienie oraz częściowo koszty publikacji tekstów, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów. Nie zwracamy także kosztów podróży. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo spodziewać się w szczegółowym informatorze konferencyjnym, w którym wskażemy także dane konta konferencyjnego do przelewu. Roześlemy go zaraz po akceptacji referatów, czyli ok. 20 października br. O ostatecznym dopuszczeniu do wystąpienia konferencyjnego zadecyduje wpłata na konto organizatorów konferencji, którą należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2020. Zastrzegamy, że w obliczu aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, to okoliczności zadecydują, czy konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej czy online – będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacyjnych, gdy czas sesji będzie się zbliżał.

 

 

W imieniu organizatorów

Dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein UAM

prof. dr hab. Anna Grzegorczyk