1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 30 czerwca 2021 r.

Fenomen paidei w czasach zarazy – zaproszenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Badań im. Edyty Stein

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

 

zapraszają

do udziału w konferencji

 

Fenomen paidei w czasach zarazy

 

 

Poznań, 2-3.12.2021

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

 

 

Greckie pojęcie paideia (παιδεία) określało wzorzec doskonałości człowieka, do którego należało dążyć w procesie kształtowania własnej duszy. W nowoczesnych społeczeństwa rolę tę przejęły rozmaite instytucje socjalizacyjne i edukacyjne, z rodziną i szkołą na czele. Jednym z wyzwań, przed jakimi postawiła nas pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, dotyczy modelu kształcenia i formowania przyszłych pokoleń przy jednoczesnej konieczności prowadzenia procesu pedagogicznego za pośrednictwem rozmaitych technologii informatyczno-komunikacyjnych, w ramach których drugi, żywy człowiek staje się prostokątnym „kafelkiem” na ekranie monitora, a w relację twarzą-w-twarz (face-to-face), będąca – chociażby w filozofii Emmanuela Levinasa – podstawą etyki międzyludzkiej, wkradają się rozmaite separujące inter-fejsy.

Problem ten dotyka nie tylko obszarów, w których bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem jest nieodzowny w ramach nabywania i doskonalenia umiejętności zawodowych, np. na kierunkach studiów medycznych, ale ma znacznie szerszy wymiar – objawia się wszędzie tam, gdzie żywa jest wiara, że do Dobra, Prawdy i Piękna, do pełni człowieczeństwa można dojść wyłącznie poprzez wspólnotowe formy partycypacji, oparte na współ-byciu ze sobą, wzajemnym zrozumieniu i poszukiwaniu porozumienia. Więzi interpersonalne zostają w środowisku cyfrowym znacząco zredukowane, kontakt z drugim człowiekiem – głęboko zubożony.

Konsekwencje tego stanu rzeczy dostrzegalne są już teraz pod postacią rozmaitych bolączek i deficytów, z którymi borykają się młodzi ludzie odcięci od dotychczasowych środowisk edukacyjnych i socjalizacyjnych, ale dobitnie ujawnią się dopiero po latach, kiedy ci właśnie ludzie przejmować będą odpowiedzialność za kształt życia społecznego. Zadanie spoczywające na nauczycielach, pedagogach, mistrzach – samo w sobie niezwykle wymagające, niepoddające się ścisłym regulacjom, niedające prostych odpowiedzi – jest w tych warunkach dodatkowo utrudnione, a odpowiedzialność, która się z tym wiąże – jeszcze większa.

Doświadczenie historyczne wskazuje wszelako, że czasy wielkich epidemii, czasy kryzysu, mogą nieść w sobie zalążek nadziei, prowadzić ku przebudzeniu, odnowie, lepszemu jutru. Pandemia, w zasadzie mimowolne, przyczyniła się do poszerzenia edukacji zdrowotnej społeczeństwa i jego pełnej mobilizacji. Skutkowała także zasadniczymi zmianami w dziedzinie edukacji medycznej, ukazała korzyści wynikające z ich stosowania, polegające m.in. na możliwości szybszego włączenia do procesu nauczania w zawodach medycznych najnowszych osiągnięć i wyników badań naukowych czy elastyczności w kontekście czasu pracy. Równocześnie „koronakryzys” obnażył wiele aspektów natury ludzkiej, z jej ułomnościami i niedoskonałościami, zmienił oblicze codzienności, wprowadzając nowe formy funkcjonowania społecznego i kontaktów międzyludzkich.

Cóż zatem możemy zrobić, by uniknąć zagrożeń, które sprowadziła na nas pandemia SARS-CoV-2, a dostrzec szanse, które się z nią wiążą, i umieć je wykorzystać? – to naczelne pytanie, jakie chcemy zadać podczas konferencji naukowej Fenomen paidei w czasach zarazy organizowanej przez Centrum Badań im. Edyty Stein we współpracy z Katedrą Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Kwestię tę chcemy poruszyć w szczególności w kontekście paidei, zastanawiając się nie tylko nad tym, jak nauczać podczas pandemii, ale też czy pandemia może nas czegoś nauczyć, ukształtować, otworzyć na niedostrzegane dotąd obszary egzystencji i duchowości. 

 

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji i prosimy o nadsyłanie abstraktów z podaniem tytułu oraz streszczenia planowanego wystąpienia (długość do 900 znaków, interlinia 1), stopnia naukowego i afiliacji wraz z adresem mailowym do dnia 3 października 2021 roku na adres cbes@amu.edu.pl z dopiskiem „Fenomen paidei w czasach zarazy”. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 240 zł. (doktoranci) oraz 380 zł. (pozostali referenci). Pokryje ona koszty organizacyjne, wyżywienie oraz częściowo koszty publikacji tekstów, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów. Nie zwracamy także kosztów podróży. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo spodziewać się w szczegółowym informatorze konferencyjnym, w którym wskażemy także dane konta konferencyjnego do przelewu. Roześlemy go zaraz po akceptacji referatów, czyli ok. 20 października br. O ostatecznym dopuszczeniu do wystąpienia konferencyjnego zadecyduje wpłata na konto organizatorów konferencji, którą należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2021.

 

Zastrzegamy, że w obliczu aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, to okoliczności zadecydują, czy konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej czy online – będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacyjnych, gdy czas sesji będzie się zbliżał.

 

 

W imieniu organizatorów

 

Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego   w Poznaniu

dr hab. Ewa Baum, prof. UM

 

Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego       w Poznaniu

dr hab. med. Szczepan Cofta

 

Dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza           w Poznaniu

prof. dr hab. Anna Grzegorczyk