1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 10 paźdzernika 2022 r.

Fenomen Pracy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Badań im. Edyty Stein
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

 

zapraszają
do udziału w konferencji

 

Fenomen pracy

 

Poznań, 1-2.12.2022
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

 

Praca jest fundamentalną aktywnością człowieka i elementem tworzącym jego biografię. Hannah Arendt w Kondycji ludzkiej uznała pracę za jeden z wyznaczników antropologicznych. Jak pisała: „Praca jest aktywnością odpowiadającą biologicznemu trwaniu ludzkiego życia. (…) Aspektem kondycji ludzkiej odpowiadającym pracy jest życie jako takie”. Z kolei Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens wskazywał iż: „Praca jest dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek”.
Praca kształtuje naszą osobowość, dzięki niej trwamy, rozwijamy się i budujemy nić złożonych relacji społecznych. Praca ludzka stanowi też od dawna temat zainteresowania nie tylko ekonomistów, ale i filozofów, antropologów, teologów czy kulturoznawców.
Jednym z negatywnych zjawisk współczesnego świata jest – jak wskazuje Andrzej Szahaj – demoralizacja pracy, utrata godności, sensu, etosu pracy, co w połączeniu z jej coraz większą ekspansją, presją wydajności i anektowaniem coraz to kolejnych obszarów życia człowieka prowadzi do epidemii wypalenia zawodowego, depresji, poczucia egzystencjalnej pustki. W dalszym ciągu istnieją jednak i takie zawody, w których pracę traktować można nie tyle jako niechcianą konieczność, źródło utrzymania, ale przede wszystkim jako misję. Tak jest chociażby w przypadku lekarzy. Powstaje jednak pytanie, na ile praca w obliczu obserwowanej korporatyzacji oraz restrykcyjnych regulacji prawnych i organizacyjnych pozostaje przestrzenią osobistej wolności i bliskich relacji interpersonalnych, a na ile uwikłana jest w sieci zależności, obdarta z niezależnego działania.
Nowe impulsy dla refleksji nad pracą przyniosła pandemia Covid-19; dla niektórych to czas zamknięcia się w domu, w trybie zdalnym, dla innych redukcja etatów, wyrwanie ze znanej rzeczywistości i postawienie przed nowymi wyzwaniami. Zmiany te nakazują przyjrzeć się pracy z większą uwagą i krytycyzmem, a także postawić na nowo pytania o jej charakter, uwarunkowania i znaczenie.
W ramach kolejnej sesji naukowej organizowanej przez Centrum Badań im. Edyty Stein, Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu zapraszamy Państwa do wspólnej refleksji nad fenomenem pracy w ramach następujących zagadnień:
– społeczno-kulturowe hierarchie i wartościowania pracy (praca niegodna, praca zaszczytna etc.) oraz ich historyczne przemiany;
– moralność pracy, jej sens, etos, godność pracującego; praca jako misja;
– kształtowanie pracy swojej i innych; skuteczne zarządzanie pracą; strategie mobilizacji, by wspólny wysiłek przynosił dobro, jednostkowy i kolektywny rozwój;
– praca a życie: praca jako istotny komponent biograficzno-egzystencjalny, źródło pasji, spełnienia, samorozwoju, doskonalenia osobistego, kontra praca jako przyczyna alienacji jednostki, źródło wykluczenia i wypalenia;
– filozoficzne, teologiczne i kulturoznawcze refleksje nad pracą; przedstawienie pracy w tekstach kultury różnych epok;
– działania i postulaty chroniące godność i etykę pracy, jej społeczną użyteczność i znaczenie, egzystencjalną doniosłość, sprawiedliwość wynagrodzeń;
– zagrożenia związane z automatyzacją i komputeryzacją pracy.

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji i prosimy o nadsyłanie abstraktów z podaniem tytułu oraz streszczenia planowanego wystąpienia (długość do 900 znaków), stopnia naukowego i afiliacji wraz z adresem mailowym do dnia 16 października 2022 roku na adres cbes@amu.edu.pl z dopiskiem „Fenomen pracy”.
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 240 zł. (doktoranci) oraz 380 zł. (pozostali referenci). Pokryje ona koszty organizacyjne, wyżywienie oraz koszty publikacji tekstów, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania. Wszelkich dodatkowych informacji mogą Państwo spodziewać się w szczegółowym informatorze konferencyjnym, w którym wskażemy także dane konta konferencyjnego do przelewu. Roześlemy go zaraz po akceptacji referatów. O ostatecznym dopuszczeniu do wystąpienia konferencyjnego zadecyduje wpłata na konto organizatorów konferencji, którą należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022.
Zastrzegamy, że w związku z pandemią koronawirusa to okoliczności zadecydują, czy konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej czy online – będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacyjnych, gdy czas sesji będzie się zbliżał.

 

W imieniu organizatorów

 

Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
dr hab. Ewa Baum, prof. UM

 

Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
dr hab. med. Szczepan Cofta

 

Dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Anna Grzegorczyk