1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 26 czerwca 2024 r.

Jubileusz prof. UAM dr hab. Jana Grada

W dniu 13 czerwca 2024 odbył się Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Jana Grada – członka Rady Centrum Badań im. Edyty Stein.

Profesor Jan Grad od momentu ukończenia studiów etnograficznych w 1976 zawodowo związany jest  z Instytutem Kulturoznawstwa UAM jako pracownik Zakładu Metodologii i Historii Nauk o Kulturze, Zakładu Metod Upowszechniania Uczestnictwa w Kulturze oraz Zakładu Badań nad Uczestnictwem w
Kulturze
a od 01.09.2003 jego Kierownik. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk
humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie
obronionej rozprawy doktorskiej Obyczaj a moralność. Próba metodologicznego uporządkowania badań dotychczasowych. Stopień doktora habilitowanego w zakresie filozofii uzyskał na podstawie rozprawy Badania uczestnictwa w kulturze w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologicznoteoretyczna. W 2000 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UAM. Był członkiem Rady Instytutu Kulturoznawstwa, Rady
Wydziału Historycznego UAM, a później Rady Wydziału
Nauk Społecznych UAM jako „przedstawiciel
pomocniczych pracowników nauki”. Pełnił funkcję
zastępcy Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa d/s
studenckich (1993
1999), Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych UAM (1999 2002), Dziekana WNS (2002 2008). Wchodził w skład Senatu Akademickiego UAM (2008 2012), a w latach 20102016 Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz innych komisji rektorskich.
Był
lub do dziś pozostaje członkiem kolegiów i rad redakcyjnych czasopism „Człowiek Społeczeństwo”,„Studia Kulturoznawcze”, „Sensus Historiae”, „Kultura Wsi”, a także serii wydawniczych „Studia Kulturoznawcze” ,  „Zeszyty Naukowe” i „Fenomeny” Centrum Badań im. Edyty Stein.
Plurimos annos, Panie Profesorze!